Central Karyakarta       

  • Dr. Mukul Bhatia
  • National Coordinator AFI, Yojana Pramukh Ekal Arogya Yojana
    9608159914
  • Dr T.N Satpathy
  • Joint National Coordinator/(Sah Yojana Pramukh, Ekal Arogya Yojana)
    09437193341